MENU

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni; Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak müşterilerimizin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesinin ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. Şirketimiz ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşme kapsamında Şirketimize bildirdiğiniz ve/veya Şirketimizce haricen temin edilen kişisel tüm verileriniz,  hukuka uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İlkeleri

KVKK 4. maddesi uyarınca veri sahibine ait kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde, veri sorumlusu Şirket tarafından aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • Şirketimizle elektrik enerjisi temin etmek amacıyla yapmış olduğunuz sözleşmedeki hak ve yükümlülükler ile diğer yasal veya idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Etkin bir müşteri hizmeti sunulması için soru, talep ve iddiaların yanıtlanması, müşteri hesabı ile ilgili sorunların tespit edilmesi, tespit edilen sorunların giderilmesi, Şirket’in uygulamalarının ve hizmetlerinin tanıtılması, bildirilmesi, bu işlemlerin çağrı merkezi aracılığıyla yapılması halinde, gerçekleşen görüşmelerin kaydedilmesi suretiyle işlem güvenliğinin sağlanması, İşlem güvenliğinin sağlanması amacıyla müşteri kimliğinin teyit edilmesi,
 • Sözleşmeye ve kanuna aykırılıkların soruşturulması, tespiti, incelenmesi, önlenmesi ve Şirket ile müşteri arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, Şirket’in hukuki zeminde kendisine tanınan haklarını kullanması ve koruması,
 • Kanunda veya Şirket’in kabul ettiği kural ve politikalarda meydana gelen değişikliklerin müşterilere bildirilmesi veya müşteri ile şirket arasındaki ilişkiyi ilgilendiren diğer bildirimlerin müşterilere yapılması,
 • Pazarlama amacıyla potansiyel müşterilere ticari iletiler gönderilmesi, Şirket tanıtım ve reklamlarının oluşturulması ve geliştirilmesi, ilgili mevzuatta belirlenen ilkeler kapsamında anket ve oylamalar ile görüşünüzün alınması,
 • Hediye veya promosyon verilmesi, çekiliş veya yarışmalara dahil edilmesi, doğum günü kutlaması veya müşterilerin lehine olan benzeri diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi ve çekiliş, promosyon sonuçlarının ilan edilmesi,
 • Müşterilere faturaların tebliğ edilmesi, borçlar hakkında bilgilendirme yapılması, müşterilerden ödeme alınması ve bunun teyit edilmesi

amaçlarıyla, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Şirketimiz, kişisel verilerin aktarılması konusunda, KVKK'da öngörülen düzenlemelere uygun bir şekilde hareket etmektedir. Mevzuatta yer alan istisnai haller saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler, veri sahibinin açık rızası olmadan, tarafımızca diğer gerçek veya tüzel kişilere aktarılmamaktadır. KVKK ve sair mevzuatın öngördüğü istisnai hallerde ise kişisel verilerin yetkili kılınan idari veya adli kurum veya özel kuruluşlara aktarılması esnasında mevzuatta öngörülen şekil ve sınırlamalara uygun davranılmasına azami özen gösterilmektedir.

Kişisel verileriniz,

 • Kanuni yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla yetkili resmi kurum ve kuruluşlar ile kanunen yetkilendirilmiş özel kişilere,
 • Elektrik tedarikinin sağlanması kapsamında abonelik ve tahsilat işlemlerinin yapılabilmesi, müşteri taleplerinin karşılanması, sayaç okuma, arıza bakım veya onarım vb. gibi süreçlerin yürütülebilmesi amacıyla grup şirketlerimize, bu konuda hizmet alınan veya işbirliği yapılan şirketler ile alt yüklenicilerimize,
 • Pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetinin arttırılması ve hizmetlerin geliştirilmesi amacıyla anlaşmalı olduğumuz firmalara,
 • Yargısal süreçlerin yürütülebilmesi veya takibinin sağlanması amacıyla şirketimizin sözleşmeli avukatları ile ilgili yargı makamlarına,
 • Talep edilmesi halinde kamu kurumları ile kamu hizmeti veren kuruluşlara,
 • Birleşme, bölünme, devralma gibi durumlar sonucu ortaya çıkan şirket/şirketlere veya Şirket ile aynı sektörde faaliyet gösteren grup şirketlerine, iş ortaklarımıza,

ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarma şartları ve amaçlarına uygun olarak aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerin/Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik göstermekte olup, şirketimiz ve bağlı müdürlükleri ile hizmet almakta olduğumuz çağrı merkezlerimiz tarafından doğrudan, internet sitesi, mobil uygulamalar, sosyal medya mecraları, müşterinin iletişim bilgilerinin alındığı operatörlerden veya anlaşmalı kurumlardan sözlü, yazılı veya elektronik olarak otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Tarafınıza elektrik enerjisi sağlanması amacıyla Şirketimizle yaptığınız sözleşmenin her aşamasında verdiğiniz kişisel verileriniz, şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve sözleşmenin sona ermesinden itibaren ilgili mevzuatta öngörülen veya Şirket’in bilgileri saklamakta hukuki olarak meşru menfaatinin bulunduğu süreler boyunca güncellenerek işlenecektir. Ayrıca, Şirketimiz ürün ve hizmetlerini kullanmak amacıyla çağrı merkezimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Şirketimizi veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde yahut abonelik, tahakkuk, tahsilat ve fatura ödeme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesi esnasında kişisel verileriniz işlenebilecektir. Yine bu kapsamda Genel Müdürlük binası ile Bölge Müdürlükleri ve bağlı Müşteri İşlem Merkezleri dahil olmak üzere Limak Uludağ Elektrik’in faaliyetlerini yürüttüğü tüm binalarda ve bunların eklentilerinde toplam 128 adet analog kamera ile izleme yapılmaktadır.

Kişisel verileriniz, başta 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve bağlı mevzuatı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu olmak üzere yürürlükte olan her türlü mevzuata uygun şekilde ve işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla Şirketimiz tarafından toplanmaktadır.

 1. Veri Sahibinin md.11’de Belirtilen Hakları

Veri sahipleri, veri sorumlusu olarak hareket eden Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili; kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verisinin işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişiler hakkında bilgilendirilme; kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme; 6698 sayılı KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini talep etme; KVKK’nın 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme; kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.