MENU

Perakende Satış Sözleşmesi

                                        EK-10

PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARİH: …../…../......SAYI: ……..… - ……… -………. -………….

Madde 1- SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ ve TARAFLARI

 1. İşbu perakende satış sözleşmesi (sözleşme), Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu(Kurul) tarafından 22.11.2018 tarihli ve 8192 sayılı Kurul Kararı ile standart sözleşme olarak düzenlenmiştir.  
 2. Sözleşme, isim, unvan, adres ve iletişim bilgileri sözleşme ekinde yer alan serbest olmayan tüketici ya da son kaynak tedariki kapsamındaki tüketici ile Görevli Tedarik Şirketi (Şirket) arasında tanzim edilmiş ve kurulmuştur.

 

Madde 2- TANIMLAR  

 1. Sözleşmede kullanılan terim ve ibareler, 30/5/2018 tarihli ve 30436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği (Yönetmelik)’nde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmaması halinde ilgili mevzuatta kullanılan anlam ve kapsama sahiptir.

 

Madde 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

 1. Sözleşmenin konusu; yeni veya mevcut bir tüketim tesisi ve/veya kullanım yerine ilişkin, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasına istinaden tüketiciye elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ile hizmet verilmesidir.

 

Madde 4- SÖZLEŞMENİN KAPSAMI

 1. Sözleşme, tüketiciye elektrik enerjisi ve/veya kapasite temini ve hizmet verilmesinde taraflarca uyulması gereken yükümlülükler ile ilgili mevzuat ve Sözleşme şartlarına uyulmaması halinde taraflara uygulanacak hüküm ve yaptırımları kapsar.

 

Madde 5- SÖZLEŞME GÜCÜ

 1. Sözleşme, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasında belirlenen güç (kilowatt/kW) üzerinden yapılmıştır. Bağlantı gücünün aşılması halinde ilgili mevzuata göre işlem yapılır.

 

Madde 6- SAYAÇ ve ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

 1. Sözleşme uyarınca tüketici tarafından kullanılan elektrik enerjisi veya tüketiciye tahsis edilen kapasite, ilgili mevzuat uyarınca tesis edilen sayaç ve/veya ölçüm sistemleri üzerinden tespit edilir.
 2. Tüketici, sözleşme kapsamındaki sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine müdahale etmemek, TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile Şirket’in sayaç ve/veya ölçüm sistemlerine erişimini engellememekle mükelleftir.  

 

Madde 7- FATURA DÖNEMİ

 1. Ön ödemeli sayaç kullanılması gibi haller dışında işbu sözleşme kapsamındaki fatura dönemi/tüketim dönemi(fatura dönemi) Yönetmelikle düzenlenen okuma dönemi esas alınarak EK-1’de belirtilmiştir.
 2. Enerjinin borçtan dolayı kesilmesi, sözleşmenin sona ermesi veya feshi ya da tedarikçi değişikliği gibi mevzuatta özel olarak tanımlanan haller dışında aynı ay içerisinde birden fazla faturalama yapılamaz.
 3. Aylık okuma yapılamayan fatura dönemlerine ilişkin vade farkı uygulanmaksızın okuma dönemindeki ay sayısı kadar eşit tutarda taksitlendirme yapılır. Tüketicinin talebi olması halinde peşin ödeme yapılabilir.

 

Madde 8- TÜKETİMİN HESAPLANMASI

 1. TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından okunan birbirini takip eden iki dönem arasındaki endeks farkının çarpan faktörü ile çarpımı sonucu bulunan değer veya ilgili mevzuat gereği varsa ilave değerin eklenmesi sonucu bulunan değer tüketicinin elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.

 

Madde 9- FATURALAMA ve ÖDEME

 1. Fatura dönemi sonunda Şirket tarafından ödeme bildirimi/fatura(fatura) düzenlenir. Faturada Yönetmelikte ve ilgili mevzuatta belirtilen unsurlara yer verilir. Fatura, son ödeme tarihinden en az 10 gün önce tüketiciye yazılı olarak gönderilir veya bırakılır. Fatura tüketicinin tercihi doğrultusunda kağıt veya elektronik posta olarak gönderilir. Tüketicinin, diğer haberleşme kanallarından en az biri kullanılarak; fatura tutarı, son ödeme tarihi, tesisat ve tüketici numarasını içerecek şekilde fatura hakkında bilgilendirilmesi zorunludur. Faturasını elektronik posta yoluyla almayı tercih eden tüketicilere fatura hakkındaki bilgilendirme kısa mesaj yoluyla yapılır.
 2. Tüketici faturada yer alan bedeli; faturada belirtilen ödeme merkez ve kanalları ile süresi içerisinde ödemekle yükümlüdür. Faturalar, kredi kartı ile ödenebilir. Fatura bedelinin kredi kartıyla ödenmesine ilişkin Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla Şirket veya Şirket’in hizmet alımı yaptığı kişiler tarafından faturaların tahsilatı işlemi sebebiyle tüketicilerden herhangi bir ad altında bedel talep ve tahsil edilemez.
 3. Fatura bedeli, faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmediği takdirde, tüketiciye son ödeme tarihinden itibaren,  6183 sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen oranları aşmamak koşuluyla gecikme zammı günlük olarak uygulanır.
 4. Tüketicinin, fatura bedelini son ödeme tarihine kadar ödememesi halinde Şirket tarafından tüketiciye hem yazılı olarak hem de kalıcı veri saklayıcılarından en az biri ile ikinci bildirimde bulunulur. İkinci bildirimde tüketiciye bildirimin yapıldığı tarihten itibaren en az 5 iş günü ödeme süresi tanınır. Söz konusu bildirimde tüketicinin ödeme yükümlülüğünü belirtilen sürede yerine getirmemesi halinde elektrik enerjisinin kesileceği de bildirilir. Geçmiş dönem borçları için en az 5 iş günü ödeme süresine uymak ve elektriğin kesileceğine ilişkin bilgilendirmeyi sağlamak şartıyla ikinci bildirim fatura ile de yapılabilir.  Kalıcı veri saklayıcılarından en az biriyle ve yazılı olarak bildirimde bulunulmamış kullanım yerinin elektriği kesilemez. Tüketici, ikinci bildirimde belirlenen süre içerisinde de ödeme yapmazsa, Şirket tüketicinin elektriğinin kesilmesi amacıyla TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketine bildirimde bulunur. Şirket’in bildirimde bulunabilmesi için bildirim anında, tüketicinin ödemeleri yapmamış olması gerekir. Şirket’in TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine elektriğin kesilmesi bildiriminde bulunmasından sonra, tüketicinin yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde bu durum Şirket tarafından TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine aynı gün içinde bildirilir.
 5. Şirket’in bildirimi üzerine TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından kesme bildirimi düzenlemek suretiyle elektrik kesilir.
 6. Borcun zamanında ödenmemesi nedeniyle elektrik enerjisi kesilmiş olan tüketicinin, kesme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde, birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte peşin ödeyerek veya Şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt ederek Şirkete başvurması halinde, yeni bir perakende satış sözleşmesi yapılmaksızın, tüketicinin elektrik enerjisi, Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yeniden bağlanır.
 7. Tüketicinin birikmiş borçlarını gecikme zamlarıyla birlikte 30 gün içinde ödememesi veya Şirket tarafından belirlenen takvim dahilinde ödemeyi taahhüt etmemesi halinde Şirket borcun güvence bedelinden mahsup edileceğini tüketiciye yazılı ya da kalıcı veri saklayıcılarından en az birini kullanarak bildirir. Mahsup tarihine kadar işlemiş olan gecikme zammı ile birlikte toplam fatura bedeli güncellenmiş güvence bedelinden mahsup edilir.

(a) Güncellenmiş güvence bedeli, son ödeme tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammını içeren toplam fatura bedeline eşit veya yüksek ise güncellenmiş güvence bedelinden fatura bedeli mahsup edilir. Şirket mahsup edilen güvence bedeli ile bu bedelin tüketici tarafından ödendiği tarihten itibaren kullanım yerinin elektriğinin bağlanacağını kalıcı veri saklayıcılarından en az biri ile ya da yazılı olarak tüketiciye aynı gün içerisinde bildirir.

(b) Güncellenmiş güvence bedeli, son ödeme tarihinden itibaren uygulanan gecikme zammını içeren toplam fatura bedelinden düşük ise güncellenmiş güvence bedelinden toplam fatura bedeli mahsup edilir. Şirket tüketiciye aynı gün içerisinde yazılı olarak ve kalıcı veri saklayıcılarından en az biri ile güncellenmiş güvence bedelinin toplam fatura bedelini karşılamadığını, fark bedelin bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi gerektiğini, borcun ödenmemesi durumunda sözleşmenin feshedilebileceğini ve muaccel hale gelmiş borcun yasal yollarla tahsiline gidilebileceğini bildirir. Aynı bildirimde mahsup edilen güvence bedeli ile bu bedelin tüketici tarafından ödendiği tarihten itibaren kullanım yerinin elektriğinin bağlanacağı belirtilir.

 1. Tüketicinin işbu sözleşmeden kaynaklanan borcu nedeniyle, başka bir perakende satış sözleşmesine konu kullanım yerindeki elektriği kesilemez.
 2. Elektrik enerjisinin bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek kesme-bağlama bedeli, kesme-bağlamanın TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından Şirket’e bildirimini takip eden bir sonraki döneme ait faturaya yansıtılır. Bu kapsamda; fiilen elektriği kesilmeyen kullanım yerindeki tüketiciden kesme-bağlama bedeli talep edilemez.
 3. Aktif enerji, reaktif enerji, güç, güç aşımı, iletim ve dağıtım sistem kullanımı ile yasal olarak alınması gereken bedeller, ilgili mevzuat ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tahakkuk ettirilerek tüketiciden fatura dönemi bazında tahsil edilir.
 4. Sözleşme kapsamında elektrik enerjisi temin eden özel transformatörlü tüketici en az bir fatura dönemi olmak üzere belirteceği fatura dönemlerinde enerji tüketmeyeceğini Şirkete yazılı şekilde bildirmesi halinde Şirket, yazılı olarak bildirimde bulunarak transformatörün enerjisinin ilgili dağıtım şirketince kesilmesini sağlar. Beyan edilen dönemlere ilişkin faturalandırma yapılmaz. Tüketici, bir takvim yılı içerisinde mücbir sebepler dışında bu kapsamda 2 defadan fazla talepte bulunamaz. Söz konusu talebe ilişkin kesme-bağlama bedeli işlemi takip eden bir sonraki döneme ait ödeme bildirimine yansıtılarak tahsil edilir.
 5. Tüketici, işbu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura bedeline fatura bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde itiraz edebilir. İtirazın yapılmış olması ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ancak itiraza konu bedel ile tüketicinin bir önceki fatura döneminde ödemiş olduğu fatura bedeli arasındaki farkın yüzde otuzdan fazla olması durumunda tüketicinin, faturaya itirazla birlikte bir önceki fatura bedeli kadarını son ödeme tarihine kadar ödemesi halinde kalan miktar için borç, itiraz sonuçlanıncaya kadar müeccel olur. Yapılan incelemede;
 1. a) İtirazın haksız bulunması halinde itiraza konu fatura bedelinin tahsil edilmeyen kısmı fatura son ödeme tarihinden itibaren hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte tüketiciden tahsil edilir.
 2. b) Fatura tutarının eksik hesaplandığının tespiti halinde; tüketici tarafından ödenecek tutar tüketim miktarının hesabında esas alınan süre içerisindeki ay sayısı kadar eşit taksitler halinde ödenir. Taksitlendirme nedeniyle vade farkı alınmaz. Yapılan tüketim miktarı hesaplamasında gecikme zammı uygulanmaz. Tüketici talep etmesi halinde peşin ödeme yapabilir.
 3. c) Fatura tutarının fazla hesaplandığının tespiti halinde; tüketimdeki farklar gecikme zammı ile birlikte tüketicinin talebi halinde nakden ve defaten en geç 3 iş günü içinde, diğer hallerde mahsuplaşmak suretiyle tüketiciye iade edilir. Mahsuplaşmayı içeren ödeme bildiriminin düzenlenme tarihine kadar gecikme zammı uygulanır.
 1. Sözleşmede düzenlenmeyen hususlar bakımından faturaya yapılacak itirazlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

Madde 10- TARİFE ve SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

 1. Tüketicinin, tüketici grubu ve güç değişikliği ile tek ya da çok zamanlı tarifeye geçme talepleri hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.
 2. Fatura dönemi değişikliği olması halinde Şirket, değişikliğin yapıldığını,  değişikliğin yapıldığı tüketim dönemi faturasından önce, fatura, yazılı bildirim veya kalıcı veri saklayıcısı ile tüketiciye bildirir.
 3. Bu madde kapsamındaki sözleşme değişiklikleri zeyilname biçiminde sözleşmeye eklenir.

 

Madde 11- ELEKTRİĞİN KESİLMESİ ve BAĞLANMASI

 1. Sözleşmenin 9 uncu maddesi kapsamında ödeme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda kullanım yerinin elektriği kesilir.
 2. Tedarikçi değişikliği gerçekleşmiş olsa bile, işbu sözleşme kapsamındaki borçlar nedeniyle elektrik kesilebilir.
 3. Tedarikçi değişikliği dışında sözleşmenin sona ermesi halinde, tüketicinin elektriği kesilir.
 4. Usulsüz elektrik enerjisi tüketiminin tespiti halinde, ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde kullanım yerinin elektriği kesilir.
 5. Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespiti halinde kullanım yerinin elektriği kesilerek ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 6. Güvence bedeli ve fark güvence bedelinin ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödenmemesi halinde kullanım yerinin elektriği kesilir.
 7. Yönetmelikte belirtilen diğer hallerde tüketicinin elektriği kesilir.
 8. Elektriği kesilmiş olan kullanım yerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine Şirket aynı gün içerisinde TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketine bildirimde bulunur.
 9. Sözleşme kapsamında ve/veya ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak tüketicinin elektriğinin kesilmesi halinde tüketici, uğradığı zarar nedeniyle Şirket’ten herhangi bir hak, alacak veya tazminat talebinde bulunamaz.   

Madde 12- GÜVENCE BEDELİ

 1. Şirket, Yönetmelikle güvence bedelinden muaf tutulan tüketiciler hariç olmak üzere, Yönetmelikte belirtilen hallerde, tüketicinin elektrik enerjisi fatura bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere güvence bedeli talep eder.
 2. Tüketiciye ait güvence bedeli bilgileri,  EK-2’de yer almaktadır.
 3. Güvence bedeli ve fark güvence bedelinin hesaplanması ve verilme şekli ile sözleşmenin sona ermesi, feshi veya sayacın ön ödemeli sayaçla değiştirilmesi halinde güvence bedelinin güncellenmesi ve iadesine ilişkin uygulamalar ile güvence bedelinin Şirket tarafından ne şekilde değerlendirileceği ve güncelleneceği ilgili mevzuata göre yapılır.
 4. Güvence bedeli ve fark güvence bedelinin ilgili mevzuatta öngörülen süre içerisinde ödenmemesi halinde işbu sözleşmenin 9 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında işlem tesis edilir ve 18 inci maddesinin sekizinci fıkrası çerçevesinde sözleşme feshedilebilir. Bu fıkra sözleşmenin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendi kapsamında düzenlenen güncellenmiş güvence bedelinin Şirket’e ödenmemesi durumunda uygulanmaz.

Madde 13- DEVİR, TEMLİK ve REHİN

 1. Tüketici, sözleşme kapsamındaki haklarını ve/veya yükümlülüklerini Şirket’in yazılı onayını almaksızın üçüncü kişilere devir, temlik ve rehin edemez.

 

Madde 14- MÜCBİR SEBEPLER

 1. Taraflar, sözleşme veya ilgili mevzuat kapsamındaki bir yükümlülüğünü, 2/11/2013 tarihli ve 28809 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen mücbir sebepler nedeniyle yerine getiremediği takdirde mücbir sebep olayının ya da etkilerinin devam ettiği ve yükümlülüğün yerine getirilmesinin engellendiği süre boyunca, etkilenen yükümlülükler askıya alınır.

 

Madde 15- EK HÜKÜMLER

 1. Bir kullanım yerine ait önceki tüketicilerin önceki dönemlere ilişkin tüketimlerinden kaynaklanan borçları, yeni tüketicinin üstlenmesi talep edilemez. Söz konusu borçlar, sözleşme başvurusunda bulunan kişi ile sözleşme yapılmasına engel teşkil etmez.
 2. Tedarikçisi ve tüketici grubu aynı kalmak kaydıyla, işbu sözleşme kapsamında elektrik enerjisi tedarik etmekteyken kullanım yerini değiştiren tüketicinin bir önceki kullanım yerine ait elektrik enerjisi tüketiminden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi zorunludur. Bu yükümlülükler yerine getirilmeden yeni bir perakende satış sözleşmesi imzalanamaz.
 3. Tüketici, sözleşme kapsamında aldığı elektrik enerjisini bulunduğu tüketici grubu kapsamı dışında tüketemez.
 4. Tüketici, sözleşme kapsamında aldığı elektrik enerjisini ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara, Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrasında düzenlenen durum hariç, veremez/satamaz.

Madde 16- GİZLİLİK

 1. Sözleşme tarafları, Yönetmelik ve bu sözleşme kapsamında muttali oldukları bilgilerden ilgili mevzuat veya diğer mevzuat kapsamında açıklamakla veya bildirmekle yükümlü olduğu bilgiler dışındakileri gizli tutmak için gerekli tedbirleri almak, söz konusu bilgileri lisansın sona ermesi ve iptali halinde dahi gizli tutmak ve kendi iştirakleri ve/veya hissedarları ve/veya aynı sermaye grubuna ait olan tüzel kişiler dahil, üçüncü şahıslara Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde düzenlenen hususlar dışında açıklamamak ve kullanmamakla yükümlüdür.

Madde 17- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

 1. İşbu sözleşme süresizdir.
 2. İşbu sözleşme geçici kullanım amaçlı yapılmış olup süresi dayanak bağlantı anlaşmasında belirlenen süreyle sınırlıdır.

Madde 18- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ ve FESHİ

 1. Sözleşme sonlandırma başvurusu internet üzerinden elektronik imza ile ya da yazılı olarak şahsen yapılabilir. Söz konusu başvuruda, sözleşmenin sona erdirilmek istendiği tarihe yer verilebilir. Bu durumda tüketicinin istediği tarihte sözleşmenin sona ermesi için şirkete yaptığı başvuru tarihi ile sözleşmenin sona ermesini istediği tarih arasında en az 5 günlük süre olmalıdır. Bu başvurular Şirket tarafından, belirtilen tarihin en az 2 gün öncesinden elektriğin kesilmesi için dağıtım şirketine kayıt altına alınmak suretiyle bildirilir. Bunun dışındaki başvurular Şirket tarafından kayıt altına alınmak suretiyle elektriğin kesilmesi için en geç başvuruyu izleyen gün sonunda,  dağıtım şirketine bildirilir. Sözleşme, elektriğin kesildiği tarihte sona erer.
 2. Birinci fıkrada belirtilen süre saklı kalmak kaydıyla sözleşmenin sona erme tarihinden sonraki elektrik tüketimleri, ilgili tüketiciye yansıtılamaz.
 3. Şirket, lisansının iptal edilmesi ya da lisansının sona ermesi hallerinde işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini ve uhdesindeki teminat ve güvence bedellerini Kurulca belirlenecek usul ve esaslara uygun olarak yeni görevli tedarik şirketine veya son kaynak tedarik şirketine devreder.
 4. Tüketicinin iflasına karar verilmesi veya tasfiye memuru atanması hallerinde işbu sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla sırasıyla iflas veya tasfiye memuru atandığı tarihte sona erer.
 5. Tüketicinin, Şirket ile ikili anlaşma kurması dahil serbest tüketici olmaktan kaynaklanan tedarikçi seçme hakkını kullanması halinde, ilgili mevzuata göre yeni tedarikçiye geçişin gerçekleştiği tarihte işbu sözleşme, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, kendiliğinden sona erer. Tedarikçi değiştirme işlemi nedeniyle tüketicinin elektriği kesilemez.
 6. Sözleşmenin kurulması amacıyla beyan edilen bilgilerin doğruluğuna ilişkin olarak, üçüncü bir şahıs tarafından Şirket’e şikâyette bulunulması halinde, Şirket tüketiciye, sözleşmenin yapıldığı tarihteki beyanını kanıtlayıcı belgeyi/belgeleri 10 iş günü içerisinde sunmasını ve aksi halde sözleşmenin iptal edilerek elektriğinin kesileceğini bildirir.
 7. Tüketicinin, sözleşmenin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrasının (b) bendine göre yapılan bildirimi takip eden 15 gün içinde borcunu ödememesi veya geçerli ödeme taahhüdünde bulunmaması halinde Şirket sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir.
 8. Taraflardan birisi Sözleşme hükümlerini ihlal ederse, diğer taraf işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranışın ortadan kaldırmasını yazılı olarak ihtar eder. Söz konusu ihlal ile ihlalin ve sonuçlarının giderilmesine dair sözleşmede ya da ilgili mevzuatta ayrıca belirlenen bir usul bulunmaması halinde, ihlalin 15 gün içinde ihlal eden tarafça ortadan kaldırılmasını ihtar eden taraf bu süre sonunda sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşmenin feshi ile birlikte tüm borçlar muaccel hale gelir.
 9. Sözleşme kapsamında ortaya çıkan borçlar, aksi belirtilmedikçe, vadesinde muaccel hale gelir.
 10. Sözleşme yapılan kullanım yeri için farklı bir kişi tarafından yeni bir sözleşme başvurusu yapılması halinde Şirket, yeni başvuru sahibinin söz konusu kullanım yerinin kullanım hakkına sahip olduğunu belgelemesi halinde, sözleşmeyi, mali sonuçları saklı kalmak kaydıyla, fesheder. Sözleşmesi feshedilen tüketiciye fesih işlemi hakkında en geç işlemin yapıldığı tarihi takip eden gün yazılı ve kalıcı veri saklayıcısıyla bilgi verir.
 11. Sözleşmenin feshi ya da sona ermesi halinde Şirket muaccel alacaklarını sona erme ya da fesih tarihinde güncellenmiş güvence bedelinden tahsil ederek varsa kalan miktarı, sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tüketicinin talep ettiği ödeme şekline göre iade eder. Güvence bedelinden kalan miktar olmaması halinde alacağının tahsili amacıyla yasal yollara başvuru hakkı saklıdır.   

Madde 19- FESHEDİLEN SÖZLEŞMENİN YENİLENMESİ  

 1. Yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle sözleşmesi feshedilen tüketicinin yükümlülüğünü fesih tarihinden sonra yerine getirmesi ve/veya birikmiş borçlarını gecikme zammı ile birlikte peşin ödemesi veya Şirket tarafından belirlenen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt etmesi halinde yeni bir sözleşme yapılarak ilgili mevzuata göre işlem tesis edilir. Sözleşmenin yenilenmesinin ardından tüketici, Şirket tarafından belirtilen takvim dâhilinde ödemeyi taahhüt ettiği bedelin herhangi bir taksitini geciktirdiği takdirde, sözleşme başka bir bildirime gerek kalmaksızın feshedilebilir.  

 

Madde 20- SÖZLEŞME GİDERLERİ

 1. Sözleşmenin imzalanmasından ve uygulanmasından doğan her türlü vergi (damga vergisi dâhil), resim, harç ve diğer yasal giderler tüketici tarafından karşılanır.

Madde 21- BİLDİRİMLER

 1. Sözleşme kapsamında tüketiciye yapılacak olan bildirimler Yönetmelikte aksi öngörülmedikçe tüketicinin talep etmiş olduğu bildirim şekline göre yapılır. Tüketicinin e-fatura yükümlüsü olması durumunda e-fatura gönderimi ile fatura gönderimi yükümlülüğü yerine getirilmiş sayılır.
 2. Sözleşme uyarınca yapılacak her türlü yazılı bildirim tüketicinin kullanım yerine yapılır. Kullanım yerine bildirim, ilgili evrakın varsa posta kutusuna yoksa bu amaçla teçhiz edilmiş mekana veya tüketicinin kolayca ulaşabileceği amaca matuf yere bırakılması suretiyle yapılır. Şirket bildirimlerin bırakılması hususunda gerekli dikkat ve özeni gösterir. Şirkete yapılacak bildirimler Şirket tarafından işbu sözleşmede belirtilen adrese yapılır. Tüketici tarafından Şirket’in internet sitesinde her il için ilan edilen bildirim adresine yapılacak bildirimler geçerlidir. Sözleşme uyarınca elektrik enerjisi ve/veya kapasite alan tüketicinin bildirimlerin ayrı bir adrese yapılmasını talep etmesi halinde Şirket söz konusu adrese bildirim yapmakla mükelleftir. İşbu bildirimin ve ikinci bildirimin masrafına ilişkin olarak ilgili mevzuat çerçevesinde işlem tesis edilir.
 3. Tüketicinin işbu sözleşme kapsamındaki bildirim adresinde bir değişiklik olması durumunda; tüketici, söz konusu değişiklikleri takip eden 3 iş günü içerisinde Şirkete yazılı olarak bildirir Şirketin adresinin değişmesi halinde ise bu durum değişikliği takip eden ilk ödeme bildiriminde belirtilir ve internet sitesinde derhal ilan edilir.
 4. Dağıtım şirketinin bildirim adresindeki değişiklik, değişikliği takip eden ilk ödeme bildiriminde tüketiciye bildirilir.
 5. Adres değişikliğinin bu madde hükümlerine göre karşı tarafa bildirilmemesi ya da kamuoyuna ilan edilmemesi halinde ilgili tarafın en son bildirdiği ya da ilan ettiği adrese yapılan bildirim geçerlidir.
 6. Tüketici bulunması halinde kısa mesaj gönderimi için telefon numarası ve/veya e-posta adresini Şirket’e bildirir. Bu bilgileri bulunmayan tüketicilerin işbu durumlarına ilişkin “Yönetmelik ve bu sözleşme kapsamındaki bildirimlerin yapılabileceği telefon numarası ve e-posta adresi bulunmamaktadır.” şeklindeki yazılı beyanı PSS üzerine tüketicinin el yazısıyla alınır. Ancak sözleşmenin internet ortamında kurulması halinde bu beyanın EK-1/C-8,(b)’de düzenlenen alanın işaretlenmesi ile alınması yeterlidir. Bu tüketiciler için Şirketin,  Yönetmelik ve işbu sözleşme kapsamında kalıcı veri saklayıcısı ve diğer haberleşme araçlarıyla yapılması gereken bildirimlere ilişkin yükümlülüğü bulunmamaktadır. Tüketicinin telefon numarası ve/veya e-posta bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda tüketici söz konusu değişikliği Şirket’e bildirir. Aksi takdirde tüketicinin en son bildirdiği telefon numarası ve/veya e-posta adresine yapılan bildirim geçerlidir.

Madde 22- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 1. Tüketici, sözleşmenin uygulanmasından doğacak ihtilaf ve şikayetlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde usulüne uygun olarak Şirket’in tüketici hizmetleri merkezine yazılı şekilde, internet veya telefon aracılığıyla yapar. Başvuru, 15 iş günü içerisinde ya da ilgili mevzuatta ayrıca düzenlenen süre içinde sonuçlandırılarak tesis edilen işlem tüketicinin talebine uygun usulde tüketiciye bildirilir.

 

Madde 23- MAHKEMELERE BAŞVURU

 1. Tarafların sözleşmenin uygulanmasından doğacak uyuşmazlıklar için görevli ve yetkili mahkemelere /Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru hakkı saklıdır.
 2. Sözleşme kapsamında ……………………….. Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.   
 3. Tüketicilerin zamanında ödenmeyen borçlarına ilişkin olarak yasal yollara başvurabilmek için elektriğin fiilen kesilmesi ve güvence bedelinin muaccel borçlara mahsup edilmiş olması zorunludur. Bu hükme aykırı olarak yasal yollara başvurulması halinde, yapılan işlemler sonlandırılır. Oluşan masraf ve giderler tüketiciden talep ve tahsil edilemez.

Madde 24- ÖZEL HUSUSLAR

 1. Taraflar, ilgili mevzuata aykırı olmamak koşuluyla tüketiciye kolaylık sağlayacak özel hususlara EK-3’te yer verebilir.  

 

Madde 25- SÖZLEŞME BÜTÜNLÜĞÜ

 1. Sözleşme, tarihi ve kullanıcı numarası EK-1’de belirtilen Bağlantı Anlaşmasıyla bir bütündür.
 2. Sözleşme, ekleriyle ve dipnotlarla bir bütün olup birlikte yorumlanır ve uygulanır.
 3. İlgili mevzuata göre yeni bir sözleşme yapılmasını gerektiren haller dışında işbu sözleşme eklerinde yer verilen bilgi veya belgelerde değişiklik meydana gelmesi halinde sözleşme feshedilmeksizin veya sona erdirilmeksizin ekler güncellenir.

Madde 26- MEVZUATA UYGUNLUK

 1. Taraflar ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.  
 2. Taraflar ilgili mevzuatta ve sözleşmede yapılan tüm değişikliklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 27- SÖZLEŞMENİN KURULMASI ve YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

 1. İşbu sözleşme taraflarca, 27 madde ve ekleriyle birlikte …. (…..) sayfadan ibaret olarak …../……./…….. tarihinde tek nüsha olarak imzalanmış ve imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiştir. Ancak işbu sözleşme son kaynak tedariki kapsamında kurulmuşsa elektrik enerjisi ve/veya kapasite temininin başladığı tarihte kurulmuş sayılır ve yürürlüğe girer.  
 2. Sözleşmenin aslı Şirket uhdesinde muhafaza edilir. Sözleşmenin Şirket tarafından “aslının aynıdır” ibaresiyle onaylanmış bir sureti imza anında, tüketiciye verilir. Ancak işbu sözleşme son kaynak tedariki kapsamında ise sözleşmesinin “aslının aynıdır” onaylı bir örneği sözleşme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 15 iş günü içerisinde tüketiciye verilir.

 

EKLER:

 1. Taraflara, Kullanım Yerine ve Sayaç ve/veya Ölçüm Sistemlerine İlişkin Bilgiler ( Bağlantı anlaşmasının ilgili verileri dahil)
 2. Güvence bedeli bilgileri ile Sözleşme giderleri
 3. Özel Hususlar  

ŞİRKET                                      TÜKETİCİ

(imza) (kaşe)                                 (imza) (varsa kaşe)

EK-1 TARAFLARA, KULLANIM YERİNE ve SAYAÇ VE/VEYA ÖLÇÜM SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 • KULLANIM YERİNE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 1. Bağlantı Seviyesi             : AG / YG        
 2. Bağlantı Anlaşması Tarihi        : …………….
 3. Bağlantı Anlaşması Kullanıcı No    : …………….
 4. Bağlantı Anlaşması Tesisat No    : …………….
 5. Bağlantı Anlaşmasındaki;
 1. Kurulu gücü            : ....... kW
 2. Bağlantı gücü              : ........kW    (cos φ=1, kullanma faktörü 0,60 alınır.)
 3. Anlaşma gücü (Sözleşme gücü)      : ........kW    (Tüketici tarafından talep edilen güç)

 

 

 • SAYAÇ VE/VEYA ÖLÇÜM SİSTEMLERİ BİLGİLERİ

 

Sayacın

Aktif

Reaktif(Endüktif)

Reaktif (Kapasitif)

Seri No

     

Markası

     

Sözleşme başlangıç endeksleri

T-

T1-

T2-

T3-

   

Sayacı Besleyen ATO

 

 

 

Sayacı Besleyen GTO

 

 

 

Tahakkuk Sayaç Çarpanı

     

Tahakkuk Demant Çarpanı

     

 

 

 • TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

 1. Tüketicinin Adı-Soyadı / Unvanı    : ……….
 1. Gerçek Kişi (Yabancı)                

Pasaport / muadil belge no         : ……….

 1. Gerçek Kişi (Vatandaş)                

TCKN             : ……….

    Ticaret Sicil No        :            

    Ticaret Sicil memurluğu     :

    Vergi Dairesi        :   

    Vergi No         :

    Ticari Ünvanı         :

 1. Tüzel Kişi                    

    Ticaret Sicil No        :

   

    MERSİS No        :   

    Ticaret Sicil memurluğu     :

    Vergi Dairesi        :   

    Vergi No         :

    Ticari Ünvanı           :

 1. Tesis/Kullanım Yeri Adresi        :………………………………………………….

………………………………………………….

 1. Bildirim adresi(Tüketici  tarafından talep edilmesi halinde): ……………………………

………………………………………………….

 1. Tel No                    : ……….
 2. GSM No                : ……….
 3. Faks No                : ……….
 4. E-posta adresi                   : ………..
 5. (a)  YÖNETMELİK VE BU SÖZLEŞME KAPSAMINDAKİ BİLDİRİMLERİN YAPILABİLECEĞİ TELEFON NUMARASI VE E-POSTA ADRESİ BULUNMAMAKTADIR.”  ibaresi aşağıdaki kutunun içerisine el yazısı ile yazılmalıdır.                                       
Tüketicinin Adı/Soyadı-Unvanı: …………….

İmza Tarihi        :…………….

(b)Sözleşmenin internet ortamında yapılması halinde bu alan kullanılır

 Bu sözleşme ve yönetmelik kapsamındaki bildirimlerin yapılabileceği telefon numarası ve e-posta adresi bulunmamaktadır.   

 

 1. Faturalarımın e-posta ile bildirilmesini istiyorum         
 2. Tüketicinin kullanım yerini hangi sıfatla kullandığı : Malik/Kiracı/…………
 3. Tüketici Tüzel Kişi ise Yetkilisinin/Temsilcisinin
 1. Adı Soyadı             : ………
 2. TC Kimlik Numarası        : ...........
 1. Tüketici  No                      : ……….
 2. Tekil Kod/EIC                       : ……….
 3. Tüketici Grubu                                : ……….
 4. UNIPEDE Kodu            : ……….
 5. Uygulanacak Tarife Grubu        : ..………
 6. Uygulanacak Tarife : Perakende Satış Tarifesi / Son Kaynak Tedarik Tarifesi ( Düşük Tüketimli Tüketici için / Yüksek Tüketimli Tüketici için)
 7. Tarife Sınıfı: Tek Terimli / Çift Terimli                
 8. Tarife Zamanı: Tek Zamanlı / Çok Zamanlı
 9. Fatura Dönemi            :……………..           

 

 • ŞİRKET BİLGİLERİ

 

 1. Ticari Ünvanı                 :
 2. Ticari İşletme Adı             :
 3. Ticaret Sicil No            :            
 4. Ticaret Sicil memurluğu         :
 5. Vergi Dairesi                :   
 6. Vergi No                 :
 7. Lisans No                : ……….
 8. Adres                    : ……….    
 9. Tel No                    : ……….
 10. Faks No                : ……….
 11. İnternet adresi                : ……….
 12. e-posta adresi                : ……….

EK- 2

 

 • GÜVENCE BEDELİ BİLGİLERİ

 

    Muaf            

 1. Güvence bedeline esas güç            : ……………. kW
 2. Güvence birim bedeli                : ……………. TL
 3. Güvence bedeli tutarı                : ……………. TL
 4. Zamlı uygulama farkı             : …………….            
 5. Güvence bedelini ödeme şekli            :  

Nakit            Banka kati ve süresiz teminat mektubu        

Güvence bedeli makbuz tarih ve numarası    : ………………….

Teminat mektubunu keşide eden Banka Adı – Şubesi : ……………

Güvence bedeli takside bağlanmış ise;

 1. Peşin alınan miktar            : ……….……. TL
 2. Kalan miktar                : ……………… TL
 3. Taksit adedi                : …………….  Ay 

 • SÖZLEŞME GİDERLERİ BİLGİLERİ

 

 1. İşbu sözleşme gideri olarak ........................ (Damga vergisi bedeli olarak ) TL

tüketiciden tahsil edilmiştir.

 

EK- 3 ÖZEL HUSUSLAR

İşbu Sözleşmenin 24. maddesine istinaden aşağıdaki özel hususlar ek hüküm babında taraflarca kararlaştırılmıştır.ZEYİLNAME (SERİ 1)

 1. İşbu zeyilname …/…./……….  tarihli ve ……………………. sayılı Perakende Satış Sözleşmesinin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.
 2. İşbu zeyilname fark güvence bedeli uygulaması amacıyla yapılmıştır.
 3. İşbu zeyilname kapsamındaki fark güvence bedeli;  
 1. En yüksek iki aylık tüketime göre güncelleme        
 2. Güç artışı nedeniyle güncelleme            
 3. Diğer ( ………………………………………….    

Güvence bedeline esas güç            : ……………. kW

Güvence birim bedeli                : ……………. TL

Güvence bedeli tutarı                : ……………. TL

Zamlı uygulama farkı                 : …………….            

Güvence bedelini ödeme şekli            :  ……………..

Nakit            Banka kati ve süresiz teminat mektubu        

Güvence bedeli makbuz tarih ve numarası        : ………………….

Teminat mektubunu keşide eden Banka Adı – Şubesi     : ……………

Güvence bedeli takside bağlanmış ise;

Peşin alınan miktar                : ……….……. TL

Kalan miktar                : ……………… TL

Taksit adedi                : …………….  AyŞİRKET                             TÜKETİCİ