MENU

Politikalarımız

Yönetim Sistemi Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Stratejik yönelim esaslı olmayı,

 • Hizmetten faydalanan toplum, paydaş, yararlanıcı ve çalışanların beklentilerinin ötesine odaklanmayı,

 • Katılımcı yönetim modeli ile sürdürülebilir gelişimi izlenebilir kılmayı,

 • Yasal ödevlerimize bağlı kalarak, bağımsız ve etik şartlarla ortak akıl eksenli etkin kararlar almayı,

 • Etik ve davranış ilkelerine göre, süreçsel gelişimi sürdürülebilir kılmayı,

 • Paydaş memnuniyetini ve sadakatini kurumsallaşmanın temel taşı halinde muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Müşteri Şikayet Yönetimi Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış A.Ş. Perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Yasal ödevlerimiz ve tüketici hak hukukuna tam bağlı kalarak, ifade edilen davranış kodlarına göre hareket etmeyi, buna bağlı olarak şikayetlerin izlenebilirliğini, incelenmesini ve çözümünü etkin ve verimli bir şekilde sunmayı sağlamayı,

 • Süreçsel gelişimi desteklemek açısından, paydaş, tüketici, çalışan, kamu ve iş süreçlerine uygunluğu sürdürülebilir kılmayı,

 • Potansiyel ve Spesifik şikayetler dahil olmak üzere, iç bünyede şikayete konu olacak durumlarda kaynakların etkin kullanılması ve raporlanabilirliğini sağlamayı,

 • Hizmetlerimizden faydalanan tüm paydaşların ulaşılabilirliği için ücretsiz, hızlı bilişim alt yapısı ile desteklenen yapıyı izlenebilir kılmayı,

 • Gizlilik esaslı konularda, kişisel verilerin korunmasını sağlamayı taahhüt eder.

Bilgi Güvenliği Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Bilginin doğru işlenmesinden, raporlanması ve sonrasındaki kaynak olarak kullanılmasına kadar olan tüm süreçlerde, doğruluk, ölçülebilme ve her türlü kaybı ortadan kaldırmaya dayalı olarak bilgiyi sürdürülebilir kılmayı;

 • Tüm veri, bilişim alt yapısının entegre ve birbiri ile uyumlu olarak varlıklara dağıtımını ve konfigürasyonunu izlenebilir kılmayı;

 • Veri güvenliği açısından erişim kaynaklarının kritikliğini, güvenlik açıklarını ve ihlallerini ortadan kaldırıcı koordine süreçlerini geliştirmeyi;

 • Bilgi, belge ve verilerin kurtarılması ve yeniden kullanımını sürekli olarak erişebilir olarak muhafaza etmeyi taahhüt eder.

Çağrı Merkezi Yönetim Sistemi Politikası

Limak Uludağ Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi, perakende elektrik satış, pazarlama ve müşteri ilişkilerinin yönetiminde;

Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini esas alarak,

 • Müşteri talep ve şikâyetlerini; uymakla yükümlü olduğumuz kanun, yasal mevzuat, etik ilkelerimiz ve şirket kurallarına göre, objektif ve müşteri mahremiyetine riayet ederek, taahhüt ettiğimiz süreler içerisinde ve yetkin kaynaklar ile değerlendirir, gerçekçi ve uygulanabilir aksiyon ve çözümler sunarız.

 • Müşterilerimizin sesini yansıtan her bir talep, şikâyet, istek ve öneriyi; ürün ve hizmetlerimizin, organizasyonumuzun, alt yapımızın ve yönetim kalitemizin geliştirilmesi için birer fırsat olarak görür, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini "farklı beklentilere farklı çözümler" yaklaşımıyla karşılarız. Nitelikli personelimiz, sürekli gelişen süreç odaklı yaklaşımımız, yenilikçi hizmet ve teknolojimizle güncel gereksinimleri destekleyen çağrı merkezi hizmet anlayışını sunmak için tüm gücümüzle çalışırız.

 • İçinde bulunduğumuz topluma duyarlı bir çağrı merkezi olarak; Toplumumuzun ekonomik, çevresel, kültürel, sosyal gelişmesine destek olmak adına sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederiz.

İnsan Kaynakları Politikası

Limak Uludağ Elektrik İnsan Kaynakları Politikasının amacı, Limak Uludağ Elektrik vizyon, misyon, temel değerleri ve stratejilerine uygun olarak insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve etkin bir şekilde uygulanmasıdır.

İnsan Kaynakları uygulamalarımızdaki temel ilkelerimiz;

 • Performans yönetim sistemiyle bireysel gelişimin takip edilmesi ve geliştirilmesinin sağlanması,

 • Çalışanların potansiyellerinin, beceri ve bilgi birikimlerinin kullanılması için ortam – olanak yaratılması ve eğitimlerle geliştirilmesi,

 • İnsana verdiğimiz önemin göstergesi olarak çalışanların şirkete bağlılığının, verimliliğinin, motivasyonunun ve mutluluğunun temin edildiği güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, aile ortamının yaratılması,

 • Şirketin gelecekte ihtiyaç duyacağı pozisyonlar ve yönetim kademeleri için şirket içinden çalışanların yetiştirilmesi,

 • İşe alımlarda ve İK uygulamalarında fırsat eşitliği ilkesinin göz önünde bulundurulması, din, dil, ırk, cinsiyet gibi ayrımların yapılmaması,

 • Açık bir iletişim ortamı sağlanması ve çalışanlarımızla iletişimde şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlenmesi,

 • Çalışanlardan anket ve benzeri yollarla görüşleri alınarak, yapılacak uygulamalara yön vermek,

 • Ekip çalışmalarının desteklenmesi ve bu çalışmaların sürekliliğinin sağlanması için ortam oluşturulması,

 • Personelin sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılayarak ‘Kurum Kültürü ve Bilinci’ nin oluşmasını sağlamak,

 • Takdir tanıma ve ödüllendirme sistemi ile çalışanların sürekli motive edilmesi,

 • Personellerin tüm özlük haklarını korumak ve geliştirmek,

 • Lise ve Üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlamak ve iş dünyasında adım atmalarına vesile olmaktır.

Yenileşim Politikası

Limak Uludağ Elektrik Yenileşim Politikasının amacı, Limak Uludağ Elektrik’in vizyon, misyon, temel değerler ve stratejilerine uygun olarak süreç ve uygulamalarının yenileşim boyutu ile ele alınarak planlanması, sürdürülebilir ve etkin bir şekilde uygulanmasıdır.

Yenileşim temel ilkelerimiz;

 • Yenileşimi şirketin kültürü haline getirmeyi ve yayılımını sağlamayı amaçlar,

 • Sürdürülebilir büyümeyi sağlamak adına gelişen teknolojileri takip eder ve uygulanabilir teknolojileri belirleyerek süreçlere uyarlar,

 • Kurumsallaşmayı desteklemek amacı ile yeni iş yapış yöntemleri değerlendirilir,

 • Yenileşim amaçlı uygulamalarda çevre ve topluma duyarlık ön planda tutulur,

 • Yenileşim, güçlü liderlik ve iletişim ile desteklenir,

 • Müşteri ihtiyaçları belirlenerek müşteri beklentilerine hızlı cevap verilir,

 • Sektöründe ilk olan uygulamalar, yeni ürün ve hizmetler geliştirilir,

 • Sektördeki yeni gelişmeler doğrultusunda yapılan araştırmalar ve edinilen bilgiler şirketin süreçlerine uyarlanır,

 • Yönetim, çalışanların yetkinliklerini geliştirerek onların yenileşime olan katkılarını destekler.