MENU

Sıkça Sorulanlar

Elektrik Satışı İçin Sıkça Sorulan Sorular

Limak Uludağ Elektrik'e geçmenin ek maliyeti var mıdır?

Elektrik ihtiyacınızı bizden sağlamaya devam etmeniz size herhangi bir ek maliyet getirmemektedir. Elektrik kalitesinde hiçbir değişiklik olmadan çalışmalarınıza kesintisiz bir şekilde devam edebilirsiniz.


Limak Enerji Uludağ Elektrik'ten elektrik almaya başlamak için teknik olarak (hat, trafo, sayaç vb..) bir değişiklik yapılmasına gerek var mı?

Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılmasına gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedarikinizin kesintiye uğrama durumu söz konusu değildir.


Elektrik fiyatı maliyetindeki değişimler faturamdaki elektrik birim fiyatına yansıyacak mı?

Sözleşmelerde indirim, aktif enerji üzerinden yapılan yüzdelik indirim oranı ile belirlenir. Ulusal tarife elektrik fiyatları arttığında/azaldığında indirim oranı sabit kalacağından müşteri her durumda ulusal tarifeye göre indirimli elektrik satın almış olur.


Arızalar ve Bakımlarla kim ilgilenecek?

Yetkili Dağıtım Şirketi personeli elektrik arızaları ve bakımla ilgilenecektir.


Sayaçları kim okuyacak?

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği Yetkili Dağıtım Şirketlerinin görev ve sorumluluğunda bulunmaktadır.


Faturayı kim kesecek?

İndirim dışında sayaç okumalarda, faturalandırmada, ödeme düzeninde vb. konularda hiçbir değişiklik olmayacaktır.


Serbest tüketici nedir? Kimler serbest tüketici olabilir?

Yıllık elektrik tüketimi 1600 kWh üstü (fatura tutarı 67 TL üzeri) olan müşteriler(özel-tüzel) serbest tüketici olup, elektriğini tedarikçi firmalardan ikili anlaşmalarla alabilir.


Nerelerden ödeme yapabilirim?

Müşteri İşlem Merkezlerinden (MİM), Yetkili İşlem Merkezlerinden (YİM), PTT şubelerinden, anlaşmalı banka şubelerinden ödeme yapılabilir. En güncel ödeme noktaları Müşteri İşlem Merkezleri(MİM), Yetkili İşlem Merkezleri (YİM) / Anlaşmalı Ödeme Noktalarından işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.


Sıkça Sorulan Sorular

1) Elektrik faturalarında yer alan tarife bileşenleri, vergiler ve fonlar nelerdir?

  • Dağıtım bedeli
  • Enerji fonu
  • Elektrik Tüketim Vergisi
  • TRT Payı
  • K.D.V.
  • Enerji bedeli (tek zamanlı veya çok zamanlı (gündüz, puant, gece)


2) Faturalarda yer alan dağıtım bedeli nedir?

Dağıtım faaliyeti, elektrik enerjisinin 36 kW ve altındaki hatlar üzerinden naklini gerçekleştirmek için gerekli olan tesis ve şebekenin tesisi ile bu tesislerin işletilmesi ve bakımını kapsamaktadır. Dağıtım tarifeleri Elektrik Piyasası Kanununun 17. maddesi gereğince elektrik enerjisinin dağıtım tesisleri üzerinden naklinden yararlanan tüm gerçek ve tüzel kişilere eşit taraflar arasında fark gözetmeksizin uygulanacak dağıtım hizmetine ilişkin fiyatları, hükümleri ve şartları içermektedir. Dağıtım bedeli Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliği, Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ve diğer ikincil mevzuat kapsamında belirlenmektedir.


3) Faturalarda yer alan TRT payı ve yasal dayanağı nedir?

TRT Payı 3093 Sayılı Türkiye Radyo Televizyon Gelirleri Kanunu kapsamında alınmaktadır. Söz konusu kanunun 4 üncü maddesinin c bendinde "Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişiler, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere, elektrik enerjisi satış bedelinin yüzde ikisi tutarındaki payı (Katma Değer Vergisi, diğer vergiler, fon ve paylar ile benzeri kesintiler hariç) faturalarında ayrıca gösterir ve bu kapsamdaki bedelleri Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirirler.


4) Faturalarda yer alan enerji fonu ve yasal dayanağı nedir?

Elektrik Enerjisi Fon Payı abonelerden 04/1/1984 tarihli ve 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü maddesi hükümleri gereğince alınmaktadır. Nihai tüketiciye elektrik enerjisi satışı yapan lisans sahibi tüzel kişilerin sektör altyapı giderlerine katkı payı, iletim, dağıtım ve perakende satış hizmetlerine ilişkin bedeller hariç olmak üzere belirlenir. Halihazırda enerji fonunun oranı %1'dir.


5) Faturalarda yer alan elektrik tüketim vergisi ve yasal dayanağı nedir?

Belediye Tüketim Vergisi 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca tahsil edilmektedir. Bu kapsamda belediye sınırları içerisinde kalan sanayi abonelerinden %1, diğer abonelerden ise % 5 belediye tüketim vergisi tahakkuk ettirilmektedir. Belediye sınırları dışında kalan müşterilerimizden ise belediye tüketim vergisi alınmamaktadır.


6) Güvence bedeli nedir? 2019 yılı güvence bedelleri nelerdir?

Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği'nin 33 üncü maddesi gereği "Görevli Tedarik Şirketi, kullanım yerinin değişmesi ve/veya perakende satış sözleşmesinin sona ermesi veya sözleşmenin feshi halinde, tüketicinin elektrik enerjisi tüketim bedelini ödememesi ihtimaline karşılık olarak, borcuna mahsup etmek üzere" güvence bedeli talep eder. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu 13/12/2018 tarihli toplantısında; Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 26'ncı maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca güvence bedellerinin 1/1/2019 tarihinden itibaren aşağıdaki bedellerin uygulanmasına karar verilmiştir.
2019 Yılı Abone Grupları ve Güvence Birim Bedelleri; Sanayi ve Ticarethane 84,8 ₺/kW, Mesken, 29,8 ₺/kW, Şehit Aileleri ve Muharip Gaziler 14,9 ₺/kW, Tarımsal Sulama, Aydınlatma ve Diğer 40,2 ₺/kW.


7) Sanayi abone grubu tarifesinden faydalanabilmem için neler yapmam gerekir?

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununda tanımı yapılan ve ilgili resmi kuruluşça onaylı sanayi sicil belgesini ibraz eden sanayi işletmeleri bu abone grubu kapsamındadır. Görevli tedarik şirketinden enerji alan müşteriler sanayi sicil belgesini görevli tedarik şirketine(Limak Enerji Uludağ'a), başka bir tedarikçiden enerji alan müşteriler ise sanayi sicil belgesini dağıtım şirketine ibraz ederler. Sanayi abone grubu tarifesi uygulanması bakımından sanayi sicil belgelerinin, ilgili resmi kuruluş tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde geçerliliği esas olup, ilgili resmi kuruluş tarafından vize edilen sanayi sicil belgelerinin onaylı bir sureti eş zamanlı olarak dilekçe ekinde ibraz edilir. Önemli Not: Sanayi sicil belgelerini 2 yılda bir vizeletme zorunluluğu vardır. Sanayi sicil belgesi vize işlemleri T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlükleri tarafından yapılmaktadır. Güncel vizeli sanayi sicil belgelerinin dilekçeyle birlikte Şirketimize ibraz zorunluluğu vardır. Aksi halde ise bir sonraki dönem faturasının ticarethane abone grubu tarifesinden çıkma riski vardır.


8) Reaktif enerji bedelini kimler öder?

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan abonelere reaktif enerji tarifesi uygulanmaz. Bu aboneler dışındaki tüm aboneler reaktif enerji oranlarını aşarsa reaktif enerji bedeli ödemekle yükümlüdürler.


9) Tarife değişikliği yapmak için(Tek zamanlı tarifeden puant tarifeye geçiş) nasıl bir yol izlemem gerekir?

Eğer abonelik kendi adınıza ise web sitemizdeki online işlemler bölümünden müşteri girişi yaparak ya da dilekçeyle birlikte bağlı bulunduğunuz işletmemize müracaat ederek tarife değişikliği talebinde bulunabilirsiniz. Tarife değişikliği işlemi içinde bulunulan faturalama dönemi içinde değil bir sonraki faturalama döneminde yerine getirilir. Aboneliği kendi adına olmayan müşterilerimizin talepleri hiçbir şekilde değerlendirilmez. Aboneliği kendi adına olmayıp elektrik kullanan müşterilerimizin tespiti halinde usulsüz elektrik enerjisi kullanımıyla ilgili süreç başlatılır ve bu müşterilerimizin elektrikleri kesilir.


10) Çift terimli tarife nedir?

Dağıtım sisteminden çekilen elektrik enerjisi kilowattsaat (kWh) miktarı üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç karşılığı kilowatt (kW) miktarı üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarifedir.


11) Çift terimli tarife sınıfına tabi abonelerde yılda kaç defa tarife sınıfı değişikliği ve sözleşme güç değişikliği yapabilirim?

Tarife sınıfı değişiklik(tek terim- çift terim geçiş) talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz. Sözleşme güç değişiklik talebi bir takvim yılında 3 defadan fazla olamaz.


12) Serbest tüketici nedir?

E.P.D.K. tarafından belirlenen elektrik enerjisi miktarından daha fazla tüketimde bulunan veya iletim sistemine doğrudan bağlı olması nedeniyle tedarikçisini seçme serbestisine sahip gerçek veya tüzel kişiye serbest tüketici denmektedir. 2019 yılı için E.P.D.K. tarafından belirlenen serbest tüketici limiti yıllık 1600 kwh’tır.


13) Tüketimi çok yüksek olan müşterinizim. Limak Enerji Uludağ olarak tarifemde bir indirim sağlıyor musunuz?

Yıllık tüketiminiz 1600 kWh’ın üzerindeyse Limak Enerji Uludağ'a müracaat ederek indirimli elektrik tarifesiyle ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Şirketimiz sahip olduğu tedarik lisansından dolayı serbest tüketicilere indirimli fiyatlardan elektrik enerjisi sağlamaktadır. Detaylı bilgi internet sitemizin “İndirimli Elektrik –Avantajlı Tarifeler” kısmında yer almaktadır. Bağlı bulunduğunuz Bölge Yönetmenliklerimize de uğrayarak indirimli elektrik satışlarıyla ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.


14) Sayacım okunmadı ise ne yapabilirim?

Sayacı dönemi içerisinde okunmayan “Mesken” aboneleri sayacın üzerinde yazan T (1.8.0) , T1 (1.8.1), T2 (1.8.2), T3 (1.8.3) endeksleri okuyup en yakın Müşteri İşlem Merkezimize(MİM) müracaat ederek ya da 444 6 646 nolu telefondan ya da www.limakuludag.com.tr adresinden sayaçlarının üzerindeki endeksleri bildirebilirler.