MENU

Tarifeler/Sözleşmeler

SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİLER İÇİN UYGULANAN TARİFELER VE TARİFE SINIFLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


1) Tek Zamanlı Tarife:

Günün tüm zamanlarında tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve tek fiyat olarak uygulanan tarifedir.

2) Çok Zamanlı Tarife:

Günün belirlenmiş olan farklı zaman dilimlerinde tüketilen elektrik enerjisi için, ilgili bileşenlerden oluşan ve farklı zaman dilimleri için farklı fiyat uygulanan tarifedir.

Çok zamanlı tarifelerin uygulanması bakımından sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmemiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için Ekim ayının son pazar günü ile Mart ayının son pazar günü arasında;

Gündüz dönemi : Saat 07-18

Puant dönemi : Saat 18-23

Gece dönemi : Saat 23-07

olarak, Mart ayının son pazar günü ile Ekim ayının son pazar günü arasında ise;

Gündüz dönemi : Saat 06-17

Puant dönemi : Saat 17-22

Gece dönemi : Saat 22-06

olarak uygulanır. Sayaç saati sürekli yaz saati uygulamasına göre güncellenmiş sayaçlar üzerinden tüketimleri ölçülen tüketiciler için yıl boyunca;

Gündüz dönemi : Saat 06-17

Puant dönemi : Saat 17-22

Gece dönemi : Saat 22-06

olarak uygulanır. Bununla birlikte, iletim ve dağıtım şebekelerinin verimli kullanılabilmesi amacıyla sayaç altyapısının uygun olduğu tüketiciler, tüketici grupları, tüketim seviyeleri ya da bağlantı tipleri için farklı çok zamanlı tarifeler Kurul onayı ile uygulanabilir. Farklı çok zamanlı tarifelerin uygulanması durumunda, tüketiciler içerisinde sayacı çok zamanlı ölçüme uygun olmayanlara tek zamanlı tarife uygulanır.

Çok zamanlı tarifenin uygulanabilmesi için, çok zamanlı ölçüm yapan sayacın bulunması zorunludur. Çok zamanlı sayacı bulunan müşterilerin, çok zamanlı tarifeyi seçmeleri zorunlu olmayıp, tek zamanlı tarifeyi seçebilirler. Müşteri, tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebini yazılı olarak yapar. Tarife değişikliği, talep tarihinin içinde bulunduğu dönem sonundaki endeks tespitleri ile çıkarılacak faturayı takip eden ilk fatura döneminde yerine getirilir. Tek veya çok zamanlı tarifeye geçme talebi bir takvim yılında en fazla iki kez yapılır.

Bir kullanım yerinin tek noktadan ölçülmesi esas olmakla birlikte, aynı müşteriye ait aynı kullanım yerinin teknik sebepler ile birden fazla sayaç ve aynı abone grubuna ait birden fazla aboneliği bulunması durumunda, ilgili kullanım yerine ait aboneliklerin tamamı için aynı tarife uygulanır.

TARİFE SINIFLARI:

Dağıtım sistemine bağlı kullanıcılara uygulanacak dağıtım bedeli sınıfları çift terimli tarife sınıfı veya tek terimli tarife sınıfından oluşmaktadır.

Çift terimli tarife sınıfı:

Dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli ile buna ek olarak bağlantı anlaşması veya sözleşmesinde belirtilen güç miktarı (kW) üzerinden güç bedeli alma ve bu gücün aşılması halinde aşılan kısım için ilave güç aşım bedeli alma esasına dayalı tarife sınıfıdır.

*Darbeli yük çeken sanayi tesisleri ile ark ocağı tesisleri zorunlu olarak çift terimli tarife sınıfına tabi olup, diğer OG seviyesinden bağlı kullanıcılara talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanır. Ayrıca AG seviyesinden bağlı üreticilere veriş yönünde talep etmeleri halinde çift terimli tarife sınıfı uygulanabilir.

*Çift terimli tarife sınıfına tabi kullanıcılar tarafından çekilen/verilen gücün en yüksek anlık değerinin belirlenmesi için demandmetreli sayaç tesis edilmesi zorunludur.

Tek terimli tarife sınıfı:

Sadece dağıtım sisteminden çekilen veya dağıtım sistemine verilen elektrik enerjisi miktarı (kWh) üzerinden dağıtım bedeli uygulanması esasına dayalı tarife sınıfıdır. Çift terimli tarife sınıfı kapsamında olmayan kullanıcılar tek terimli tarife sınıfı kapsamındadır.

TARİFE SINIFI DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ:

  • Tarife sınıfında değişiklik yapmak isteyen dağıtım sistemi kullanıcısı, bu talebini dağıtım şirketine yazılı olarak yapar. Kullanıcının talebinin uygun bulunması halinde, yeni tarife sınıfına ilişkin sözleşme/ek sözleşme veya anlaşma/ek anlaşmanın imzalandığı tarihin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olmak üzere tarife sınıfı değiştirilir.
  • Tarife sınıfı değişiklik talebi bir takvim yılı içerisinde 3 (üç) defadan fazla olamaz.

SERBEST OLMAYAN TÜKETİCİLER İÇİN UYGULANAN GÜNCEL ELEKTRİK TARİFELERİ

http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-100/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari

SON KAYNAK TEDARİK TARİFESİ VE UYGULAMA ESASLARI

Serbest tüketici niteliğini haiz olduğu hâlde elektrik enerjisini ikili anlaşmalarla temin etmeyen tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi kapsamında elektrik enerjisi tedariği sağlanmaktadır.

Düşük tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurulca sosyal ve ekonomik durumlar gözetilerek belirlenen miktarın altında enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubudur.

Yüksek tüketimli tüketiciler: Son kaynak tüketici gruplarından Kurul tarafından belirlenen miktara eşit veya bu miktarın üzerinde enerji tüketenlerin oluşturduğu tüketici grubudur.

* Bir önceki takvim yılında veya 2018 yılı içinde 50 milyon kWh ve üzerinde enerji tüketenler yüksek tüketimli tüketici grubunda yer almaktadır.  

Düşük tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

Düşük tüketimli tüketicilere son kaynak tedarik tarifesi olarak, ilgili dönemde serbest tüketici niteliğini haiz olmayan tüketiciler için onaylanmış perakende satış tarifesi uygulanır.

SON KAYNAK TEDARİĞİ KAPSAMINDA ENERJİ SAĞLANAN DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLER İÇİN UYGULANAN GÜNCEL ELEKTRİK TARİFELERİ

http://www.epdk.org.tr/Detay/Icerik/3-100/elektrik-faturalarina-esas-tarife-tablolari  

Yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin son kaynak tedarik tarifesi

Yüksek tüketimli tüketiciler için son kaynak tedarik tarifesi her tüketici için fatura dönemi bazında farklı olmak üzere aşağıdaki eşitlik (1)’e göre hesaplanır:

SKTTd = (PTFd + YEKDEMd) x KBK     (1)

SKTTd : d fatura döneminde ilgili yüksek tüketimli tüketici için belirlenen son kaynak tedarik tarifesini,

PTFd : d fatura dönemi için organize toptan satış piyasasında gerçekleşen ağırlıklı ortalama günlük piyasa takas fiyatlarının ortalamasını,

YEKDEMd : d fatura dönemi için eşitlik (2)’ye göre belirlenen YEKDEM birim bedelini,

KBK : Kurul tarafından, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen enerji tedarik maliyeti dışındaki diğer tüm maliyetler ile makul kâr dikkate alınarak belirlenen katsayıyı,

gösterir.

(6) YEKDEMd değeri aşağıdaki eşitlik (2)’ye göre hesaplanır:

YEKDEMd = (g1  x YEKDEMg + g2 x YEKDEMö) / (g1 + g2)       (2)

YEKDEMg : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylar için EPİAŞ tarafından açıklanan gerçekleşen YEKDEM birim bedelini,

YEKDEMö : d fatura dönemi içinde yer alan ay ya da aylardan henüz EPİAŞ tarafından gerçekleşen YEKDEM bedeli açıklanmamış olanlar için Kurul tarafından ilgili ay için öngörülen tahmini YEKDEM birim bedelini,

g1 : d fatura döneminde YEKDEMg bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını,

g2 : d fatura döneminde YEKDEMö bedelinin geçerli olduğu aydaki gün sayısını, gösterir.

 

İKİLİ ANLAŞMA KAPSAMINDAKİ DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLER İÇİN UYGULANAN ELEKTRİK TARİFELERİ

MESKEN: Serbest olmayan Tüketiciler ile Serbest Tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere uygulanmak üzere yayımlanan Tarifelerdeki Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden yüzde 2- yüzde 12 arasında indirim oranı uygulanarak hesaplanan aktif enerji birim bedeli.

TİCARETHANE: Serbest olmayan Tüketiciler ile Serbest Tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen tüketicilere uygulanmak üzere yayımlanan Tarifelerdeki Tek Zamanlı Elektrik Birim Fiyatı üzerinden yüzde 2- yüzde 14 arasında indirim oranı uygulanarak hesaplanan aktif enerji  birim bedeli.

*SERBEST OLMAYAN VE SON KAYNAK TEDARİĞİ KAPSAMINDAKİ TÜKETİCİLERLE İMZALANAN PERAKENDE SATIŞ SÖZLEŞMESİ

* DÜŞÜK TÜKETİMLİ TÜKETİCİLERLE İMZALANAN İKİLİ ANLAŞMA

AYARLANABİLİR FATURA ALT LİMİTİ

  • Çok düşük fatura bedelleri bazen gözden kaçabilmekte ya da ihmal edilebilmektedir. Özellikle seyrek kullanılan yazlık ev, depo gibi alanlarda, kullanım seyrekliğinden kaynaklı unutkanlıklar sebebiyle ödenemeyen faturalar canınızı sıkabilmektedir. Esnek Fatura ile artık sizin belirleyeceğiniz rakama kadar fatura oluşmayacak ve siz de günlük yaşamınızı aynı konforla sürdürmeye devam edebileceksiniz.

  • Tüketiminizin 75 TL altında kalması durumunda Esnek Fatura uygulamamız kapsamında bir sonraki aya aktarım yapılacaktır. Tercihinize bağlı olarak farklı bir alt limit belirlemek isterseniz Online İşlem Merkezimizden işlem yapabilir veya talebinizi Çağrı Merkezi, MİM’lerimize iletebilir, 4609’a ücretsiz SMS(Ör: ULUDAG 25TL) atabilirsiniz.